top of page

E-mail disclaimer

 

 

 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht als bindend worden beschouwd, noch worden geïnterpreteerd als het aangaan van enige verplichting van de kant van ​Enligne b.v.. 

Enligne b.v. waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van dit e-mailbericht en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit e-mailbericht en zijn inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.

bottom of page